Nauka: EPOS

System Obserwacji Płyty Europejskiej – EPOS PL

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Numer umowy:
POIR.04.02.00-14-A003/16-00
Termin realizacji projektu:
01.09.2016r. – 31.12.2021r.

W skład konsorcjum wchodzi 7 podmiotów:
Instytut Geofizyki PAN Warszawa – Lider
Główny Instytut Górnictwa
Instytut Geodezji i Kartografii
Wojskowa Akademia Techniczna
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polska Grupa Górnicza

Kierownik projektu:
dr inż. Dorota Olszewska
e-mail: dolszewska@igf.edu.pl

Kierownik projektu w GIG:
prof. hab. inż. Grzegorz Mutke
Kierownik Zakładu Geologii i Geofizyki
e-mail: gmutke@gig.eu

Opis projektu EPOS-PL

Podstawowym celem projektu EPOS-PL jest zwiększenie dostępności i jakości infrastruktury badawczej z zakresu nauk o Ziemi poprzez budowę lokalnej infrastruktury krajowej oraz jej integrację z międzynarodowymi bazami danych, serwisami i usługami realizowanymi w ramach europejskiego programu EPOS (European Plate Observing System). EPOS to największy europejski projekt w zakresie infrastruktury badawczej, służącej naukom o ziemi, który obejmuje sieci sejsmologiczne, geodezyjne, obserwacje satelitarne, grawimetryczne, geomagnetyczne, magnetotelluryczne oraz laboratoria in-situ i wsparcie IT integrujące i udostępniające dane z wszystkich obserwacji poprzez budowane platformy komputerowe. Infrastruktura badawcza EPOS-PL będzie gromadzić dane z rozproszonych krajowych sieci pomiarowych, które następnie zostaną udostępnione w postaci baz danych, do których dostęp zapewniony będzie poprzez platformę cyfrową wraz z odpowiednimi serwisami analitycznymi.

Główny Instytut Górnictwa najsilniej jest zaangażowany w realizację zadania 9, pn. „MUSE -Multidyscyplinary Upper Silesian Episode – Epizod zintegrowanych obserwacji na Górnym Śląsku”. W celu utworzenia epizodu MUSE niezbędne było zbudowanie Górnośląskiego Systemu Obserwacji Geofizycznych (GSOG) zlokalizowanego w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. GIG jest odpowiedzialny za realizację tego zadania i wspólnie z konsorcjantami buduje w ramach GSOG infrastrukturę pomiarów i obserwacji grawimetrycznych, hydrogeologicznych, sejsmicznych, geotechnicznych oraz geodezyjnych. Dzięki tej infrastrukturze ośrodki naukowe, przemysł górniczy i inne sektory gospodarki, projektanci oraz administracja publiczna będą mogły korzystać z bogatej bazy danych związanych z monitorowaniem sejsmiczności indukowanej, deformacjami i innymi zagrożeniami geodynamicznymi na terenach górniczych i pogórniczych, poprzez platformę komputerową pn.” Tematyczny Węzeł Zagrożeń Antropogenicznych – TCS AH”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Szczegółowy opis zadania 9 realizowanego przez GIG

EPOS_ulotka_2021-1
EPOS_ulotka_2021-2