Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, Zamawiających oraz osób działających w  imieniu Zamawiających jest Organizator – Główny Instytut Górnictwa  z siedzibą w Katowicach (40-166 Katowice) przy Pl. Gwarków 1, tel.: +48 32 2592000, fax: +48 32 2596533
 2. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu  (Pani Katarzyna Kareł)
 3. Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), to jest w celu organizacji i realizacji Szkolenia;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest w celu realizacji obowiązków ciążących na Organizatorze, wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, w tym dochodzenia lub odpierania ewentualnych roszczeń;
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na podstawie udzielonej przez Uczestników, Zamawiających zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celu prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych, mających na celu promocję świadczonych przez Organizatora usług
   w zakresie prowadzenia szkoleń i innych form edukacji – w przypadku, gdy zgoda taka została udzielona.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Szkolenia. W przypadku niepodania danych realizacja Szkolenia nie będzie możliwa.
 5. Podanie danych osobowych w celu prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych jest dobrowolne. Niepodanie danych w tym celu nie ma wpływu na realizację Szkolenia.
 6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody udzielonej w celach marketingowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu do państwa trzeciego lub do organizacji  międzynarodowej, chyba, że obowiązek taki będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Udostępnione dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
 9. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Szkolenia, okres niezbędny dla dochodzenia lub odpierania ewentualnych roszczeń, a także przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, związany z obowiązkiem przechowywania dokumentów księgowych. W przypadku cofnięcia zgody udzielonej w celach marketingowych dalsze przetwarzanie danych w tym celu zostanie zaprzestane.