Edukacja: Trzęsienia ziemi

Podział trzęsień ziemi

ze względu na przyczynę:

tektoniczne (inaczej: dyslokacyjne) – będące wynikiem przesunięć skał wzdłuż uskoku. Często ruch ten jest związany z globalnymi ruchami płyt tektonicznych, a uskok może być granicą stykania się dwóch płyt. Mogą występować jednak także w dużej odległości od granic płyt litosfery (np. w strefach młodych gór – takich, jak Karpaty czy Sudety); stanowią około 90% wszystkich zjawisk sejsmicznych występujących na Ziemi;

wulkaniczne – związane z gwałtownymi erupcjami wulkanów lub zapadaniem się stropów opróżnianych komór magmowych czy zapadaniem kalder; stanowią ok. 7% wszystkich zjawisk sejsmicznych występujących na Ziemi;

zapadowe (zapadliskowe) – związane z obszarami krasowymi, na których dochodzi do zawalania się stropów jaskiń lub innych próżni w podłożu; zjawiska wyjątkowo lokalne, najczęściej słabo odczuwalne; stanowią ok. 2% ogółu trzęsień ziemi;

antropogeniczne – związane z działalnością człowieka w litosferze (np. tąpnięcia górnicze, naruszenie równowagi sił w skałach na skutek napełnienia tamy); na obszarach gęsto zabudowanych mogą spowodować znaczące szkody materialne, jednak w większości przypadków okazują się niegroźne.

ze względu na głębokość ogniska:

płytkie (85%) – do 70 km
średnie (12%) – 70-350 km
głębokie (3%) – 350-700 km

ze względu na rodzaj powiązania ze wstrząsem zasadniczym:

wstępne (ang. foreshock) – o słabej magnitudzie
zasadnicze (ang. main shock) – o największej magnitudzie
następcze (ang. aftershock) – o zmniejszającej się z upływem czasu magnitudzie (najsilniejszy wstrząs wtórny, występujący zazwyczaj jako pierwszy po głównym wstrząsie, posiada magnitudę o około 1.3-1.5 razy mniejszą od wstrząsu zasadniczego)

ze względu na częstotliwość występowania trzęsień ziemi, na danym terenie wyróżnia się obszary:

sejsmiczne (na których odczuwalne trzęsienia ziemi są zjawiskiem niemal codziennym)
pensejsmiczne (na których silne wstrząsy występują stosunkowo rzadko)
asejsmiczne (na których bardzo rzadko spotykane są umiarkowane wstrząsy sejsmiczne)

Najczęstsze skutki trzęsień ziemi

– rysy i spękania na powierzchni ziemi
– szczeliny (niekiedy głębokością dochodzące do kilkunastu metrów)
– uskoki gruntu („pocięcie” formy wzgórza na osunięte rzędami bloki skalne)
– przesunięcia poziomie wzdłuż uskoku (jest to doskonale widoczne np. po przesunięciu fragmentów płotów stojących w poprzek uskoku, grządek czy nawet torów lub drogi asfaltowej)
– obrywy (na obszarach górskich)
– zapadliska
– podniesienie wybrzeża i utworzenie klifu na skutek rzeczywistego podniesienia wybrzeża lub opadnięcia dna zbiornika wodnego (np. w japońskim regionie Kanto 1855 r. oraz w regionie Pozzuoli k. Neapolu w 1983 r., porty stały się niezdatne do użytku z powodu nagłego podniesienia się lądu)
– odseparowanie części wybrzeża od stałego lądu i tworzenie się płycizn
– powstanie nieckowatych jezior na skutek zaburzeń biegu wód podziemnych
– powstanie wodospadów na skutek zatamowania osuwiskiem górnego biegu rzeki
– powstanie jezior lub rozlewisk na skutek zatamowania biegu rzeki przez osuwiska
– wysychanie lub „przelanie się” części jeziora na skutek powstałych uskoków gruntu
– przerwanie biegu rzeki, poprzez jej wpływanie do szczeliny powstałej prostopadle do nurtu
– tsunami
– zjawisko sejszy na jeziorach i innych – bardzo dużych, zamkniętych zbiornikach wodnych
– zjawisko upłynnienia gruntu (na obszarach podmokłych)
– wybuchy wulkanów
Do pośrednich skutków trzęsienia ziemi zaliczyć można niszczycielskie pożary (np. w San Francisco w 1906 r.).

Trzęsienia ziemi w Polsce

Trzęsienia ziemi na obszarze Polski są stosunkowo rzadkie i zwykle ograniczone do zjawisk o niewielkiej intensywności. Aktywność sejsmiczna jest monitorowana przez sieć obserwatoriów sejsmicznych, działających w ramach Instytutu Geofizyki PAN.

Większość trzęsień ziemi związanych jest ze zjawiskami neotektonicznymi na obszarze Karpat i Sudetów, a ich ogniska znajdują się w uskokach i (w przypadku Karpat) wzdłuż nasunięć tektonicznych. Naturalne wstrząsy odnotowano także w rejonie tzw. Strefy Teisseyre’a-Tornquista, Górach Świętokrzyskich i na Podlasiu. Ponadto w wyniku działalności górniczej obszarami wzbudzonej aktywności sejsmicznej są okolice Bełchatowa, Górny Śląsk oraz Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy. Od czasu gdy prowadzi się regularne pomiary zarejestrowane magnitudy wstrząsów nie przekraczały 4,7.

Źródła:

P. Whitefield, „Tajemnice Ziemi”, wyd. Świąt Książki, wyd. 1, Warszawa 1996, ISBN 83-7129-838-2
A. Debroise, E. Seinandre, „Mały atlas zjawisk natury”, wyd. Larousse Polska, wyd. 1, Wrocław 2003, ISBN 83-89181-18-5