Nauka: Publikacje

Wybrane publikacje polskojęzyczne z zakresu sejsmologii górniczej:

 • Mutke G., 2020: Pomiary amplifikacji drgań od wstrząsów górniczych w Górnośląskim Zagłębiu Wę-glowym. Przegląd Górniczy, Nr. 5/2020,str. 10-18.
 • Frolik A. , Siwek S., Kierepka W., 2020: Wahania zwierciadła wód podziemnych pod wpływem wstrząsów górniczych w obszarze górniczym kopalni Rydułtowy. Przegląd Geologiczny, vol. 68, nr 3, 2020. http://dx.doi.org/10.7306/2020.8.
 • Mutke G. 2019: Oddziaływanie górniczych wstrząsów sejsmicznych na powierzchnię”. Monografia. Wyd. GIG – Katowice
 • Mutke G. (red.), Barański A. Chodacki J., Dubiński J., Kowal T., Lurka A., Muszynski L., Stec K. (2018): Zasady stosowania Górniczej Skali Intensywności Sejsmicznej GSIS-2017 do prognozy o oceny skutków oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją na obiekty budowlane oraz klasyfikacji ich odporności dynamicznej. Instrukcja nr 23 Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice.
 • Mutke G., Marcak H., Mutke F., Barański A. (2017): Metoda wyznaczania mapy rozkładu intensywności sejsmicznej IGSI po wystąpieniu silnego wstrząsu pochodzenia górniczego. Przegląd Górniczy, T. 73, nr 2, s. 51-58.
 • Lasocki S., Orlecka-Sikora B., Leptokaropoulos K., Lizurek G., Sterzel M., Szepieniec T., Mutke G. i zespół IS-EPOS (2016): Platforma IS-EPOS jako nowoczesne narzędzie w badaniach sejsmiczności antropogenicznej. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, R. 93, s. 49-62.
 • Chodacki J. (2013): Prognozowanie i ocena intensywności drgań wywołanych wstrząsami górniczymi dla obszaru GZW w oparciu o skalę GSI (rozprawa doktorska). Katowice, Główny Instytut Górnictwa.
 • Mutke G. 2013: Zagrożenia sejsmiczne. Rozdział 4.1-4.5 w pracy zbiorowej pod redakcja W. Konopko: Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego. Tom 2. Wyd. GIG. Str. 124-142.
 • Mutke G., Tatara T. (red.), 2010: Wstrząsy górnicze – charakterystyka parametrów drgań oraz kryteria oceny wpływu na obiekty budowlane. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, nr 4/4, s. 65-80.
 • Lurka A. 2009: Wybrane teoretyczne i praktyczne zagadnienia tomografii pasywnej w górnictwie podziemnym. Prace Naukowe GIG, No. 879.
 • Olszewska D. (2008): Ocena efektów lokalnych i struktury częstotliwosciowej sygnałów sejsmometrycznych dla poprawy dokładności prognozy rozprzestrzeniania drgań wzbudzanych wstrząsami górniczymi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (rozprawa doktorska). Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza – Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska – Katedra Geofizyki.
 • Mutke G. 2007: Charakterystyka drgań wywołanych wstrząsami górniczymi w odległościach bliskich źródła sejsmicznego w aspekcie oceny zagrożenia tąpnięciem. Prace Naukowe GIG, nr. 872
 • Kwiatek J. (2007): Obiekty budowlane na terenach górniczych. Katowice, Główny Instytut Górnictwa
 • Stec K. 2007: Aktywność sejsmiczna Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – 30 lat ciągłej obserwacji przez Górnośląska Regionalną Sieć Sejsmologiczną. Przegląd Górniczy nr 7-8/2007. Katowice, str. 14-22.
 • Lurka A., Stec K. (2005): Charakterystyka radiacji fal sejsmicznych w obszarze epicentralnym dla wstrząsów w LGOM, [w] Warsztaty Górnicze 2005 nt. Zagrożenia naturalne w górnictwie (s. 391-404). Kraków, IGSMiE PAN.
 • Walaszczyk J., Drzewiecki J., Mutke G.: 2001. Model niszczenia skał stropowych górotworu będącego źródłem intensywnych zjawisk dynamicznych. Monografia. Wyd. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej Nr 10, Kraków
 • Idziak A.F., Teper L., Zuberek W.M. (1999): Sejsmiczność a tektonika Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Dubiński J., Lurka A. i Mutke G. 1998: Zastosowanie metody tomografii pasywnej do oceny zagrożenia sejsmicznego w kopalniach, Przegląd Górniczy nr. 3, s. 1-7
 • Marcak H., Zuberek.W 1994: Geofizyka Górnicza. Śląskie Wydawnictwa Techniczne. Katowice.
 • Mutke G., Dworak J., 1992: Czynniki warunkujące efekt sejsmiczny wstrząsów górniczych na powierzchniowe obiekty budowlane w obszarze GZW. Wybrane zagadnienia geofizycznych badań w kopalniach – Lubiatów 1991.Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc. M-16 (245), s.115-130
 • Mutke G., 1991: Metoda prognozowania parametrów drgań podłoża generowanych wstrząsami górniczymi w obszarze GZW. Rozprawa doktorska, Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
 • Gibowicz S. (1989): Mechanizm ognisk wstrząsów górniczych. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc. M 13 (221). PWN, Warszawa Łódź.
 • Teisseyre R., red. (1983): Fizyka i ewolucja wnętrza Ziemi (t. 1-2). Kraków, PWN
 • Wierzchowska Z., 1981: Regionalna Sieć Mikrosejsmologiczna na Górnym Śląsku, Przegląd Górniczy nr 5, s. 222-228
 • Dubiński J., Wierzchowska Z. (1973): Metody obliczeń energii wstrząsów górotworu na Górnym Śląsku. Komunikat GIG nr 591. Katowice, Główny Instytut Górnictwa
 • Wierzchowska Z., 1961: Przyczyny wstrząsów na Górnym Śląsku, Komunikat GIG 268

Wybrane publikacje anglojęzyczne z zakresu sejsmologii górniczej:

 • Mutke G., Lurka A., Zembaty Z., 2020: Prediction of rotational ground motion for mining-induced seismicity – Case study from Upper Silesian Coal Basin, Poland. Engineering Geology. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2020.105767
 • Dubiński J., Mutke G., Chodacki J., 2020: Distribution of peak ground vibration caused by mining induced seismic events in the upper silesian coal basin in poland‎ .Archives of Mining Sciences. Volume: ‏ 65 Issue: ‏ 3 Pages: ‏ 419-432. DOI: 10.24425/ams.2020.133200
 • Kotyrba A., Kortas Ł., 2020: Co-seismic signals of mining tremors in continuous recordings of gravity by gPhoneX tidal gravimeters. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol.129C, pp. 1-12.
 • Mutke G., Kotyrba A., Lurka A., Olszewska D., Borkowski A., Araszkiewicz A., Barański A. (2019): Upper Silesian Geophysical Observation System – a unit of the EPOS project. Journal of Sustainable Mining, Vol. 18, Issue 4, s. 198-207.
 • Olszewska D., Mutke G. (2018): A study of site effect using surface-downhole seismic data in a mining area. 16th European Conference on Earthquake Engineering. Thessaloniki, June 2018.
 • Zembaty Z., Mutke G., Nawrocki D., Bobra P. (2017): Rotational ground motion records from induced seismic events. Seismological Research Letters, Vol. 88, No. ½, s. 13-22.
 • Rudziński Ł., Dineva S. (2017): Towards Energy Magnitude for Mining Induced Seismicity. 9th International Symposium on Rockburts and Seismicity in Mines, Nov 15-17, 2017, Santiago, Chile.
 • Chodacki J. (2016): New Ground Motion Prediction Equation for Peak Ground Velocity and Duration of Ground Motion for Mining Tremors in Upper Silesia. Acta Geophysica, Vol. 64, No. 6, s. 2449-2470.
 • Glazer S (2016): Mine Seismology: Data Analysis and Interpretation. Springer. DOI 10.1007/978-3-319-32612-2
 • Mutke G., Dubiński J., Lurka A., 2015: New criteria to assess seismic and rock burst hazard in coal mines. Archive of Mining Sciences, Vol.60, No.3.,pp. 743-760. DOI: 10.1515/amsc-2015-0049.
 • Mutke G., Chodacki J., Muszynski L., Kremers S., Fritschen R. (2015): Mining Seismic Instrumental Intensity Scale MSIIS-15 – verification in coal basins, [w] Fifth International Symposium Mineral Resources and Mine Development (Vol. 14, s. 551-560). RWTH Aachen University.
 • Zembaty Z., Kokot S., Bozzoni F., Scandella L., Lai C.G., Kuś J., Bobra P. (2015): A system to mitigate deep mine tremor effects in the design of civil infrastructure. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 74, s. 81-90.
 • Marcak H. Mutke G. (2013): Seismic activation of tectonic stresses by mining, Journal of Seismology, Vol. 17, Issue 4, s. 1139-1148.
 • Lasocki S. (2013): Site specific prediction equations for peak acceleration of ground motion due to earthquakes induced by underground mining in Legnica-Głogów Copper District in Poland. Acta Geophysica, Vol. 61, No 5, s. 1130-1155.
 • Lurka A., 2011: Theoretical Travel-Time Calculation of Seismic Waves Using Lie Group Theory of Conformal Transformation. BSSA. Vol. 101, No.4. pp.1959-1964. Doi:10.1785/0120100237
 • Mutke G., 2008: Stability of the underground mine workings in the near-field zone of seismic events. In : 21st World Mining Congress 2008 – New Challenges and Vision for Mining . Underground Mine Environment. 7-12 September 2008 – Poland – Crocow. University of Since & Technology (AGH). Pp. 89-97
 • Stec K. 2007.: Characteristics of Seismic Activity of the Upper Silesian Coal Basin in Poland. Geophysical Journal International , Blackwell Publishing Ltd, V 168 str. 757-768
 • Dubiński J., Mutke G. 2005. „Study of temporal changes of P-Wave velocity in Polish copper mines in high seismic activity zones”. In: Controlling Seismic Risk – Sixth International Symposium on Rockburst and Seismicity in Mines Proceedings (Eds. Potvin Y. and Hudyma M.), Australian Centre for Geomechanics (ACG), s. 631-634
 • Olszewska D., Lasocki S. (2004): Application of the horizontal to vertical spectral ratio technique for estimating the site characteristics of ground motion caused by mining induced seismic events. Acta Geophysica Polonica, Vol. 52, No. 3, s. 301-318.
 • Lurka A., 2002: „Seismic hazard assessment in the Bielszowice coal mine using the passive tomography”, w Seismogenic Process Monitoring (eds. H. Ogasawara, T. Yanagidani & M. Ando), A.A. Balkema Publishers.
 • Mutke, G., K. Stec (1997): Seismicity in the Upper Silesian coal basin, Poland: Strong regional seismic events, [w] S.J. Gibowicz, S. Lasocki (Eds.), Proceedings 4th International Symposium Rockburst and Seismicity in Mines (s. 213-218). Rotterdam, Balkema.
 • Dubiński J., Mutke G. 1996. Characteristics of mining tremors within the near-wave field zone. PAGEOPH., Vol. 147, No.2, s. 249-261
 • Gibowicz S., Kijko A. (1994): An introduction to mining seismology. New York, Academic Press.
 • Kijko A., Drzęźla B., Stankiewicz T. (1987): Bimodal character of extremal seismic events in Polish mines. Acta Geophysica Polonica, Vol. 35, s. 1157-1168.